Όροι χρήσης


  Γράφει ο Super User  //  28.01.2019

  Όπου "ιστοσελίδα", εννοείται η παρούσα ιστοσελίδα.

  Όπου "στοιχεία" εννοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

  Όπου "χρήστης" εννοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

  Όπου "χρήση" εννοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ' οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας.

  Όπου "δικαιούχος" εννοείται το "2WO.gr", δημιουργός της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων Στοιχείων, ή νόμιμος χρήστης όσων από τα Στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.

  Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

   

  1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

   

  Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Η δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται.

   

  2. Άδεια χρήσης

   

  Τα συνθηματικά πρόσβασης και η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα παρεχόμενα από αυτήν στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ' οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ρητή άδεια της δικαιούχου.

   

  3. Ευθύνη προς αποζημίωση

   

  Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

   

  4. Διαφημίσεις

   

  Η ιστοσελίδα πιθανόν να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων.

  Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

   

  5. 'Δεσμοί ' (LINKS) προς άλλους δικτυακούς τόπους (SITES)

   

  Το 2WO.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

   

  Το 2WO.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

   

  6. Προσωπικά δεδομένα

   

  Η δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

  Ενδέχεται να συλλέξουμε ή/και επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα ή/και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως, αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

  Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα με τρίτους στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών αναγκαίων για την παροχή των υπηρεσιών μας ή/και εφόσον υποχρεωθούμε από την κείμενη νομοθεσία. Ως τρίτοι μπορεί να θεωρηθούν οι θυγατρικές εταιρίες ή άλλες εταιρίες του ομίλου, οι οποίες εδρεύουν εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

  Δεν υπέχουμε ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από τρίτους, εκτός της σφαίρας επιρροής μας. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία μας.

  Κάθε δυνατό και πρόσφορο μέτρο προστασίας είναι ήδη σε εφαρμογή, ειδικά για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά την μεταφορά τους σε άλλες χώρες. Δεδομένα μπορεί να διατηρούνται στα αρχεία μας, εφόσον παραμένουν σχετικά με τον σκοπό της συλλογής τους. Όταν τα δεδομένα παύουν να είναι σχετικά με τον σκοπό της συλλογής τους, αυτά καταστρέφονται με ασφαλή μέσα, είτε είναι σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

  Η κείμενη νομοθεσία μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε εφαρμογή «Cookies» στην ιστοσελίδα μας. Προς το παρόν, δεν κάνουμε χρήση της εφαρμογής «Cookies», διατηρούμε όμως το δικαίωμα να το πράξουμε στο μέλλον για να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας, αλλά και για να λαμβάνουμε υπηρεσίες τρίτων προς την εταιρεία μας.

  Το παραπάνω πλαίσιο δεν επηρεάζει αρνητικά, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, τα δικαιώματά σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την παροχή αντιγράφου για οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο ίσως διατηρούμε και σχετίζεται με εσάς.

  Τέτοιες αιτήσεις πρέπει γίνονται εγγράφως ή με την αποστολή e-mail. Παρακαλείσθε, όπως απευθυνθείτε γραπτώς στην εταιρεία μας ή όπως μας αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ανταπόκρισή μας, μπορείτε να ζητήσετε την επανεξέταση του αιτήματός σας.

  Εάν παραμείνετε δυσαρεστημένοι με την ανταπόκρισή μας ή με οποιοδήποτε άλλη πληροφορία στην παρούσα ενημέρωση προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Ευρωπαίο Παρατηρητή Προσωπικών Δεδομένων στην εξής διεύθυνση: Rue Wiertz 60, B-1047, Βρυξέλλες.

   

  7. Μεταβατικές διατάξεις

   

  Η μη άσκηση από την δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ

   

  Συνέπειες: Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας".

  Google News Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

  Με την περιήγησή σας στο 2wo.gr συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies. Ενημερωθείτε για τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε, πως λειτουργούν και πως μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε από την Πολιτική Διαχείρισης Cookies.